Irodalmi update

Ez a blog segít jobban kapcsolódni a középiskolás éveket sokszor igen megnehezítő magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz. Ez hasznos, hiszen a magyar érettségi tárgy - és talán több is...

Címkefelhő

abszurd (2) Ady Endre (2) Antigoné (1) avantgárd (1) Az átváltozás (2) Az ember tragédiája (1) Az irodalom határterülete (1) A beszéd mint cselekvés (1) A Gyűrűk Ura (1) a nyelv és a gondolkodás viszonya (1) a világ nyelvei (1) A walesi bárdok (1) Bánk bán (1) belső vizsga (1) Biblia (1) Decameron (1) Dragomán György (1) dráma (1) dzsentri (1) ecloga (1) Egypercesek (1) Egy katonaének (1) ekloga (1) elidegenedés (2) Emoto (1) érettségi (46) feldolgozás (2) felvételi (7) Felvilágosodás TZ (1) fra (1) gesták (1) Globe Színház (1) görögök (1) Görög dráma (1) görög mitológia (2) groteszk (3) haiku (1) Halotti beszéd (2) Halotti beszéd és könyörgés (1) Hamlet (1) Hamvas Béla (1) hangok (1) hangtörvények (1) határon túli magyarság nyelvhasználata (1) Helyesírás (2) hét szabad művészet (1) Homérosz (1) Iliász (1) impresszionizmus (1) intertextualitás (1) J. R. R. Tolkien (1) Jókai (1) Kafka (1) Karinthy Ferenc (1) Karinthy Gábor (1) Karinthy Színház (1) Károlyi Amy (1) Katona József (1) Kertész Imre (2) kisebbségi nyelvhasználat (1) kisérettségi (7) Kodály Zoltán (1) kódex (1) könyv és film (2) Középkor (1) Léda (1) legendák (1) Madách Imre (1) marketing alapismeretek (1) morfémák (1) Nobel-díj (1) novella (1) Nyelvemlékek (1) nyelvemlékek (1) nyelvészet (1) nyelvjárások (1) nyelvtan (12) nyelv és társadalom (3) Nyugat (1) Odüsszeia (1) Ómagyar kor (1) Ómagyar Mária-siralom (3) Ördöggörcs (1) Örkény István (1) orosz realizmus (1) Ószövetség (1) osztályozóvizsga (7) pályázat (1) párhuzamok (1) Petőfi Sándor (1) projekt (2) realizmus (2) romantika (1) Rómeó és Júlia (1) Saiid (1) slam (1) slam poetry (1) Sorstalanság (1) Steve Jobs (1) Süveg Márk (1) szimbolizmus (1) Tao Te King (1) társadalmi és területi nyelvváltozatok (1) Teljesség felé (1) tételek (44) Tihanyi alapítólevél (2) Tóth Krisztina (1) Újszövetség (1) új helyesírás (1) Utazás Karinthyába (1) x-box (1) XX.század (13) XX.századi epika (2) zanza.tv (27)

Első nyelvemlékeink

2017.01.03. 20:11 LileEszter

Első nyelvemlékeink az ómagyar nyelvtörténeti korból származnak, amely 896-tól 1526-ig, a honfoglalástól a mohácsi csatáig tart.

Ennek a korszaknak a jellemzői röviden:

  • A honfoglalással stabilizálódik a nyelvi környezet. 
  • A kereszténység felvétele új hatásokat eredményez az addigi magyar nyelvben.
  • A latin nyelv és írásrendszer elterjedése a legmarkánsabb változás a kor elején.
  • A törzsi nyelvjárások területi nyelvjárásokká válnak.
  • Birtokösszeírások, adománylevelek, egyházi témájú szövegek és jogi/törvényi rendelkezések alkotják az írásbeli nyelvemlékek jelentős részét. 

 

  • Az első magyar írásbeli szorványemlék (idegen nyelvű szövegben magyar szavak) az 1055-ben keletkezett Tihanyi Apátság alapítólevele. A szöveg latinul van, de 58 magyar szót tartalmaz. Egy rekonstruálható magyar mondat belőle: FEHERUUARU REA MENEH HODU UTU REA vagyis: Fehérvárra menő hadi útra.

 250px-tihanyi_apatsag_alapitolevele.jpg

  • A Halotti beszéd és könyörgés az első magyar nyelvemlékünk (már szövegemlék és nem szorványemlék), keletkezési ideje kb. 1200  a Pray-kódexben találták meg. A szöveg két részre osztható. Az első a temetési beszéd (26 soros) , amely egy bibliai történetet idéz föl, a bűnbeesést. A szerző retorikai elemekkel kapcsolatot épít ki a jelenlévők és a bibliai történet eseményei között: a bűnbeesés óta minden ember halandóvá vált, senki sem kerülheti el a halált. A szöveg második része a könyörgés (6 soros), amely a halott lelki üdvéért szól.  Az eredeti szövegben megfigyelhető, hogy nincsenek még meg a mély és magas hangrendű toldalékok, vagyis nincs illeszkedés. Több igeidőt használ, mint a mai magyar nyelv: elbeszélő múlt, régmúlt.  Megfigyelhető a figura etimologica, vagyis a tőismétlés jelensége: „halalnak halalaval holsz”. 

halotti_beszed.jpg

Eredeti szöveg:

Latiatuc feleym zumtuchel
mic vogmuc. ýsa pur es chomuv uogmuc. Menýi milostben
terumteve eleve mív isemucut adamut. es odutta vola neki
paradisumut hazóá. Es mend paradisumben uolov gimilcíctul
munda nekí elnie. Heon tilutoa wt ig fa gimilcetvl. Ge
mundoa nekí meret num eneyc. ysa kí nopun emdul oz gimils
twl. halalnec halaláál holz. Hadlaua choltat terumteve isten
tvl. ge feledeve. Engede urdung intetvinec. es evec oz tiluvt
gimilstwl. es oz gimilsben halalut evec. Es oz gimilsnec wl
keseruv uola vize. hug turchucat mige zocoztia vola.
Num heon muga nec. ge mend w foianec halalut evec.
Horoguvec isten. es veteve wt ez muncas vilagbele. es levn
halalnec es puculnec feze. es mend w nemenec. Kic ozvc.
miv vogmuc. Hug es tiv latiatuc szumtuchel. isa es num
igg ember mulchotia ez vermut. ysa mend ozchuz iarov
vogmuc. Wimagguc uromc isten kegilmet ez lelic ert. hug
iorgossun w neki. es kegiggen. es bulscassa mend w bunet.
Es vimagguc szen achscin mariat. es bovdug michael archangelt.
es mend angelcut. hug uimaggonoc erette. Es uimagguc
szent peter urot. kinec odut hotolm ovdonia. es ketnie.
hug ovga mend w bunet. Es vimagguc mend szentucut.
hug legenec nekí seged uromc scine eleut. hug isten ív ui-
madsagucmia bulsassa w bunet. Es zoboducha wt urdung
ildetuitvl. es pucul kinzotviatwl. es vezesse wt paradisum
nugulmabeli. es oggun neki munhi uruzagbele utot. es
mend iovben rezet. Es keassatuc uromchuz charmul. Kirł.
Scerelmes bratým uimagguc (javítás fölötte: omuc) ez scegin ember lilki ert.
kit vr ez nopun ez homus vilag timnucebelevl mente.
kinec ez nopun testet tumetívc. hug ur uvt kegilmehel
abraam. ysaac. iacob. kebeleben helhezie. hug birsagnop
ivtua mend w szentíí es unuttei cuzicun iov
felevl iochtotnia ilezie wt. Es tiv bennetuc. Clamate III. Kyrie eleison.

Mai olvasat:

Látjátok, felebarátaim, szemetekkel, mik vagyunk: bizony, por és hamu vagyunk1(bizony, halandók, múlandók vagyunk). Mennyi kegyelemben teremtette [Isten]2 elsőül a mi ősünket, Ádámot, és a Paradicsomot (az Édenkertet) adta neki lakóhelyül. És mondta neki, hogy a Paradicsomban lévő minden gyümölccsel éljen (táplálkozzon). Csupán egy fa gyümölcsétől tiltotta el. De megmondta neki, miért ne egyék (abból): „Bizony, amely napon eszel abból a gyümölcsből, halálnak halálával halsz (bizony, meghalsz; [vagy] bizony, meg kell halnod)”. Hallotta a teremtő Istentől, hogy meg fog halni, de elfeledte. Engedett az ördög késztetésének, és evett abból a tiltott gyümölcsből, és abban a gyümölcsben halált (halandóságot) evett. És annak a gyümölcsnek olyan keserű volt a leve, hogy a torkukat (Ádámét és Éváét) megszakasztgatta (felsebezte, megszaggatta).3 Nem pusztán magának, de az ő egész fajtájának halált (halandóságot) evett. Megharagudott az Isten, és ebbe a gyötrelmes világba vetette őt, és tőle eredt (származott) a halandóság és az egész emberi nem (és a halálnak, a holtak hazájának [az oda jutóknak] lett a feje, a kezdete, és az egész emberi nemnek).4 Kik azok? Mi vagyunk. Ahogy ti is látjátok szemetekkel, bizony egy ember sem kerülheti el ezt a sírgödröt, bizony, mind ahhoz járók vagyunk (bizony, mind a felé haladunk). Imádkozzunk Urunk Isten kegyelméért ennek a léleknek a számára, hogy irgalmazzon őneki és kegyelmezzen, és bocsássa meg az ő minden bűnét. És imádkozzunk Boldogasszony Máriához (Szent Asszony [Úrnő] Máriához)5,6 és Szent Mihály arkangyalhoz és minden angyalhoz, hogy imádkozzanak érette. És imádkozzunk Szent Péter úrhoz7, akinek hatalom adatott (akinek adott a hatalom) bűn alól feloldozni és bűnöket feloldatlanul hagyni, hogy oldja fel őt minden bűne alól. És imádkozzunk minden szenthez, hogy legyenek neki segítségül Urunk színe előtt, hogy Isten az ő imádságukra tekintve (az ő imádságuk következtében, miatt) bocsássa meg az ő bűnét. És szabadítsa meg őt az ördög üldözésétől és a pokol kínzásától, és vezesse őt a Paradicsom (a mennyország) nyugalmába, és adjon neki a mennyországba utat, és minden jóban részt. És kiáltsátok Urunkhoz háromszor: Kyrie eleison! [’Uram, irgalmazz!’].

Szeretett testvéreim (felebarátaim), imádkozzunk ennek a szegény embernek a lelkéért, akit az Úr ezen a napon ennek a hamis világnak a tömlöcéből kimentett, akinek ezen a napon a testét temetjük,8 hogy az Úr őt (az ő lelkét) kegyelmével Ábrahám, Izsák, Jákób kebelébe (az ő meghitt körükbe, az üdvözült lelkek társaságába) helyezze, hogy amikor az ítéletnap eljön, minden szentje és választottja (? övéi) között jobb felől állítva támassza fel őt (jobb felőli odaiktatásra élessze fel őt)9 és tibenneteket. Clamate III[ter]: Kyrie eleison [Kiáltsátok háromszor: Uram, irgalmazz!].

  • Az Ómagyar Mária-siralom az első magyar nyelvű verses szövegemlék. Körülbelül 1300-ban keletkezett, a latin nyelvű leuveni kódexben találták meg. Témája: Mária siratja megkínzott és keresztre feszített fiát, Jézust, s átvenné tőle a  szenvedését, ha lehetne. Ez a mű tartalmaz verstani elmeket (ütemhangsúlyos verselés, rímek), valamint ebben az alkotásban is megtalálható a figura etimologica: "Viragnak viraga/ vilagnak vilaga"

 

220px-omagyar_maria-siralom.gif

Eredeti szöveg:

Volek syrolm thudothlon
syrolmol sepedyk.
buol ozuk epedek.
 
Walasth vylagumtul
sydou fyodumtul
ezes urumemtuul.
 
O en eses urodum
eggen yg fyodum,
syrou aniath thekunched
buabeleul kyniuhhad.
 
Scemem kunuel arad,
en iunhum buol farad
the werud hullothya
en iunhum olelothya
 
Vylag uilaga
viragnac uiraga.
keseruen kynzathul
uos scegegkel werethul.
 
Vh nequem en fyon
ezes mezuul
Scegenul scepsegud
wirud hioll wyzeul.
 
Syrolmom fuhazatum
therthetyk kyul
en iumhumnok bel bua
qui sumha nym kyul hyul
 
Wegh halal engumet
eggedum illen
maraggun urodum,
kyth wylag felleyn
 
O ygoz symeonnok
bezzeg scouuo ere
en erzem ez buthuruth
kyt niha egyre.
 
Tuled ualmun
de num ualallal
hul yg kynzassal,
Fyom halallal.
 
Sydou myth thez turuentelen
fyom merth hol byuntelen
fugwa huztuzwa
wklelue kethwe ulud.
 
Keguggethuk fyomnok
ne leg kegulm mogomnok
owog halal kynaal
anyath ezes fyaal
egembelu ullyetuk.

 

Mai olvasat

Nem tudtam, mi a siralom.

Most siralommal zokogok,

bútól aszok, epedek.

 

Zsidók világosságomtól,

megfosztanak én fzamtól,

az én édes örömemtől.

 

Ó, én édes Uram,

egyetlenegy fiam,

síró anyát tekintsed,

bújából őt kivonjad!

 

Szemem könnytől árad,

szívem bútól fárad.

Te véred hullása

szívem alélása.

 

Világnak világa,

virágnak virága,

keservesen kínzanak,

vas szegekkel átvernek!

 

Jaj nekem, én fiam!

édes vagy, mint a méz,

de szépséged meggyalázzák,

véred hull, mint a víz.

 

Siralmam, fohászkodásom

belőlem kifakad,

én szívemnek belső búja,

mely soha nem enyhül.

 

Végy magadhoz engem,

halál, egyetlenem éljen.

Maradjon meg az én Uram,

világ tőle féljen!

 

Ó, az igaz Simeonnak

bizony érvényes volt a szava.

Én érzem e bú tőrét,

melyet egykor jövendölt.

 

Tetőled válnom kell,

de nem ily szörnyű valósággal,

mikor így kínoznak,

én fiam, halálosan!

 

Zsidó, mit téssz törvénytelenül?

Fiam miért hal bűntelenül?

Megfogván, rángatván,

öklözvén, kötözvén megölöd!

 

Kegyelmezzetek fiamnak,

nem kell kegyelem magamnak!

Avagy halál kínjával,

anyát édes fiával

vele együtt öljétek!

 Videó itt. 

Szólj hozzá!

Címkék: érettségi nyelvtan tételek zanza.tv Ómagyar Mária-siralom Nyelvemlékek Tihanyi alapítólevél Halotti beszéd és könyörgés Ómagyar kor

A bejegyzés trackback címe:

https://litupdate.blog.hu/api/trackback/id/tr4112113907

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.